logo

Nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) ? chemicy kontra prawnicy (cz. 1)

Od kilku lat na świecie obserwowany jest spektakularny wzrost rozpowszechnienia nowych substancji psychoaktywnych (ang. new psychoactive substances – NPS ), które w pewnej mierze zastąpiły tradycyjne narkotyki. Stopień używania NPS w skali globalnej pozostaje nieznany. Badania dotyczące omawianych substancji są, w wielu przypadkach, wciąż bardzo ograniczone. Brak wystarczających danych naukowych na temat ich toksyczności i oddziaływania na organizm ludzki; co skutkuje wieloma incydentami śmiertelnymi.  Wiele krajów korzystając z szybkich ścieżek legislacyjnych rozpoczęło wprowadzanie tych substancji na listy substancji kontrolowanych. NSP stanowią problem o zasięgu globalnym, dlatego też na poziomie międzynarodowym podjęto pierwsze próby w celu usystematyzowania nazewnictwa i harmonizacji przepisów prawa.  Odrębną kwestią jest leczenie; NPS wciąż stanowią wyzwanie dla naukowców, toksykologów i psychologów.  Szeroki wachlarz substancji, ich różnorodna budowa chemiczna oraz niezbadane negatywne efekty oddziaływania niosą ze sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia użytkowników i mają wpływ na politykę społeczną.

NPS nastręczają również wielu problemów analitycznych laboratoriom kryminalistycznym. Brak odpowiednich metodyk badań oraz brak wzorców przy jednocześnie bardzo dużej różnorodności tych substancji powoduje, ze tylko najlepsze laboratoria są w stanie prowadzić badania identyfikacyjne oraz analizę ilościową tego typu substancji.

W kolejnych częściach zostanie przedstawiona historia NPS oraz swoisty wyścig pomiędzy chemikami pracującymi dla producentów „dopalaczy” a prawnikami pracującymi nad regulacjami prawnymi związanymi z ograniczeniem dostępu do nowych substancji psychoaktywnych.

cdn …

Zapisz się